Adatvédelmi tájékoztató – Pedellus 2000 Bt.

Intézményünk számára fontos ügyfeleink adatainak védelme és megfelelő kezelése.

A személyes adatok kezelői

A Pedellus 2000 Bt. ügyfelei személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelően kezeli.

Cégnév: Pedellus 2000 Oktatási és Oktatásszervezési Betéti Társaság
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 4-8.
Cégjegyzékszám: 07-06-007167
Adószám: 22082693-1-07
Statisztikai számjel: 22082693-8559-117-07
Főtevékenység: M.n.s. egyéb oktatás (8559 ’08)
Képviseli: Légrádi Erika ügyvezető, Barta Ramóna cégvezető

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, hatályos szövege:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800048.TV

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.TV

 

Személyes adatok tárolása és hozzáférés

Ügyfeleink vagy az ügyfeleink által szolgáltatásainkba bevont munkavállalóik adatait külső felek számára marketing tevékenység céljából intézményünk nem adja át, és nem értékesíti vagy cseréli el – azokat kizárólag az ügyfeleink által igényelt szolgáltatások nyújtása érdekében kezeljük. A személyes adatok bizonyos esetekben továbbításra kerülnek harmadik fél számára – ezeknek kategóriáiról e tájékoztató későbbi pontjaiban találhat részletes tájékoztatást. A személyes adatok védelméről intézményünk felelősséggel gondoskodik: a személyes adatokat tartalmazó papíralapú dokumentumokat biztonságosan elzárva tároljuk, hozzáférést kizárólag az erre megfelelő jogosultsággal rendelkező munkavállalók számára biztosítva, az elektronikusan tárolt adatokhoz pedig szintén csak a jogosultságokkal rendelkező munkavállalóink férnek hozzá.

 

Az adatfeldolgozás jogalapja

Ügyfeleink személyes adatainak feldolgozásakor intézményünk tájékoztatást nyújt számukra személyes adataik feldolgozásának jogalapjáról, pl. törvényi előírás, szolgáltatási szerződés megkötése, vizsgaadminisztrációs kötelezettségek, stb., illetve tájékoztatást nyújt a személyes adatok megadásának megtagadásából eredő következményekről.

 

Ügyfeleink személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

A tájékoztatáshoz való jog: személyes adataik kezeléséről ügyfeleink jogosultak bármikor megfelelő tájékoztatást kapni írásban vagy szóban, saját, megalapozott kérelmük alapján. A kérelemre 30 naptári napon belül kell megadni a megfelelő és térítésmentes tájékoztatást.

A hozzáférés joga: ügyfeleink bármikor kérhetnek visszajelzést arról, hogy adataik kezelése folyamatban van-e, milyen jellegű adataikat kezeljük (abban az esetben, ha az adataikat nem közvetlenül saját maguk adták meg), kiknek, hová fogjuk azokat továbbítani, meddig tároljuk stb., azaz minden, a személyes adataikkal kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatal tényére, profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Kérésükre saját személyes adataik másolatban kikérhetők.

A helyesbítéshez való jog: ügyfeleink kérhetik pontatlanul vagy hiányosan rögzített adataik ésszerű időn belüli helyesbítését.

A törléshez való jog: ügyfeleink kérhetik személyes adataik ésszerű határidőn belüli törlését az adatbázisból, ha azokra már nincsen szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, ha visszavonják az adataik kezelésére vonatkozó hozzájárulásukat, tiltakoznak adataik kezelése ellen, vagy ha adataikat jogellenesen kezelték. (A személyes adatok nem törölhetők abban az esetben, ha azok kezelésére jogszabály által előírt kötelezettség teljesítése érdekében van szükség.)

Az adatkezelés korlátozásához való jog: amennyiben ügyfeleink vitatják személyes adataiknak megfelelő kezelését, annak tisztázásáig kérhetik személyes adataik kezelésének korlátozását.

A tiltakozáshoz való jog: ügyfeleink bármikor tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ez esetben személyes adataikat intézményünk nem kezeli tovább.

A panasztételhez való jog: ügyfeleink személyes adataik helytelen vagy jogtalan kezelésének vélelmezése esetén panaszukkal az alábbi felügyeleti hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A bírósághoz fordulás joga: ügyfeleink személyes adataikkal kapcsolatos jogaik sérülése esetén jogorvoslatért jogosultak bírósághoz fordulni.

Az adathordozhatósághoz való jog: ügyfeleink írásban igényelhetik kezelt személyes adataikat elektronikus formában, illetve kérhetik azok továbbítását az általuk megjelölt másik intézmény számára.

 

Tájékoztatás honlapjaink használatáról

A www.pedellus2000.hu honlapon történő böngészéssel Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy a honlap hatékonyabb használata érdekében úgynevezett cookie-kat („sütiket”), azaz kisebb fájlokat helyezünk el a számítógépén vagy mobil eszközén. A honlapjunk egyszerű megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk, személyi azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk statisztikai adatokat a honlap látogatottságáról.

A cookie-k beállítását a saját böngészőjében módosíthatja. A cookie-kat bármikor törölheti (részletes információk: www.AllAboutCookies.org) , vagy a legtöbb böngészővel blokkolhatja is az elhelyezésüket. Ebben az esetben azonban honlapjaink használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végeznie, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni. A cookie-k törléséről, blokkolásáról részletes információkat talál általában a www.AllAboutCookies.org (angol nyelvű) oldalon vagy a leggyakrabban használt böngészőkre vonatkozóan az alábbi linkeken:

 

Akkreditált pedagógus-továbbképzésen történő részvétel

Akkreditált pedagógus-továbbképzésen történő részvétel esetén a pedagógus-továbbképzést szervező intézmény (Pedellus 2000 Bt.) a képzésen résztvevő pedagógusoktól az alábbi személyes adatokat kéri be és kezeli:

 • név, születési név,
 • anyja neve,
 • születési helye és ideje,
 • neme,
 • állampolgársága,
 • lakóhelyének és tartózkodási helyének címe,
 • telefonszáma és e-mail címe,
 • nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma,
 • adóazonosító jele,
 • legmagasabb iskola végzettsége,
 • oktatási azonosítója (amennyiben azzal rendelkezik)
 • a pedagógus-továbbképzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a pedagógus-továbbképzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvoktatási és nyelvi vizsgáztatási ismereteivel és tapasztalataival, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett kompetenciák megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak,
 • munkaerő-piaci státusza.

Az adatkezelés célja, hogy a pedagógus-továbbképzésen történő részvétel, valamint a sikeres részvételt igazoló tanúsítvány kibocsátása. Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. A fenti személyes adatok megadása a pedagógus-továbbképzési programban történő részvétel feltétele.

A pedagógus-továbbképzésben résztvevők személyes adataihoz a programot szervező munkavállaló, a program adminisztrációjával megbízott munkavállaló, valamint a továbbképzés pénzügyi adminisztrációját kezelő munkavállaló férhetek hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz az intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

Az intézmény a pedagógus-továbbképzésben résztvevők személyes adatait a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendelet 8/A. § (3) alapján 5 évig köteles megőrizni, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezeli.

A pedagógus-továbbképzést szervező intézmény az „ECL szóbeli vizsgáztatók képzése” című, 107/80/2016. alapítási engedélyszámmal rendelkező programban történő részvétel esetén a résztvevők személyes adatait kizárólag a szóbeli vizsgáztatók akkreditálásában eljáró vizsgaközpont részére továbbítja.

Az adatkezelés kapcsán nem történik automatizált döntéshozatal illetve profilalkotás.

 

Részvétel szabad piaci szolgáltatásként nyújtott képzésen, rendezvényen

Intézményünk szabad piaci szolgáltatásként nyújtott nyelvi vagy egyéb képzésein, tréningjein, vagy egyéb rendezvényein történő részvétel esetén kizárólag a szerződéskötéshez, a kötelező statisztikák szolgáltatásához (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stt.) rendelkezései alapján az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programba – OSAP – jelentendő anonim adatok), valamint a szolgáltatás nyújtásával összefüggő kapcsolattartáshoz elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kezeli, melyek az alábbiak:

 • név, születési név,
 • anyja neve,
 • születési hely és idő
 • lakóhely és tartózkodási hely címe,
 • telefonszám/mobiltelefonszám és e-mail cím,
 • tanköteles résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye és telefonos elérhetősége
 • munkaerő-piaci státusz,
 • legmagasabb befejezett iskolai végzettség.

Az adatkezelés célja a képzésen, tréningen vagy egyéb rendezvényen történő részvétel. Jogalapja: szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése és jogos érdek. Ügyfeleink és intézményünk közös érdeke a hatékony kapcsolattartáshoz szükséges kommunikációs csatornák használata, így a fenti személyes adatok megadása az intézményünk által szervezett képzéseken, tréningeken vagy egyéb rendezvényeken történő részvétel elengedhetetlen feltétele.

 

Az intézményünk képzésein, tréningjein vagy egyéb rendezvényein résztvevők személyes adataihoz a programot szervező munkavállaló, a program adminisztrációjával megbízott munkavállaló, valamint a továbbképzés pénzügyi adminisztrációját kezelő munkavállaló férhetek hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz az intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

Ügyfeleink adójogi elévülésig nyilvántartandó személyes adatait az intézmény legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti. Ügyfeleink személyes adatait az intézmény harmadik fél részére nem továbbítja.

Az adatkezelés kapcsán nem történik automatizált döntéshozatal illetve profilalkotás.

 

 

Részvétel ECL nyelvvizsgán

Az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központja által akkreditált ECL nyelvvizsgára történő jelentkezés során, valamint a vizsgáztatási folyamat során akkreditált vizsgahelyként intézményünk (Pedellus 2000 Bt.) a vizsgára jelentkezők illetve vizsgázók alábbi személyes adatait kezeli:

 • név, születési név
 • anyja neve,
 • neme,
 • állampolgársága,
 • születési hely és idő
 • értesítési/postázási cím,
 • telefonszám/mobiltelefonszám és e-mail cím,
 • személyi igazolvány száma
 • legmagasabb befejezett iskolai végzettsége
 • az előre kölcsönösen választott vizsgázópartner neve
 • a felkészítő nyelvtanár neve (az összeférhetetlenség kizárása érdekében)
 • kedvezményi jogosultság igénybevétele esetén PTE hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum
 • a 79/2006.(IV.5.) Korm. rendelet szerinti egyedi eljárás esetén szakértő által igazolt fogyatékosságról szóló szakvélemény, valamint a vizsgázó különleges körülmények iránti kérelme

Az adatkezelés célja a nyelvvizsgán történő részvétel. Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése és jogos érdek. A vizsgázó és a vizsgát szervező intézménynek egyaránt jogos érdeke a kapcsolattartáshoz megfelelő kommunikációs csatornák használata (e-mail, mobiltelefon stb.). Amennyiben a vizsgázó a fenti adatok megadását megtagadja, a nyelvvizsgán nem vehet részt.

A vizsgázók személyes adataihoz a vizsgahely részéről a vizsgát szervező vizsgatitkár, a pénzügyekkel megbízott munkavállaló, valamint a nyelvvizsga lebonyolításában résztvevő szóbeli vizsgáztatók, az írásos vizsgarészek lebonyolításában résztvevő teremfelügyelők, valamint a vizsgahely vezetője és szakmai vezetője férnek hozzá. A vizsgahely a vizsgázók személyes adatait az ECL Vizsgaközpont részére továbbítja a nyelvvizsga szervezésének, lebonyolításának, a nyelvvizsga bizonyítvány kiállításának, valamint egyéb előírt jogszabályi kötelezettségei teljesítésének céljából.

Az ECL vizsgahely a vizsgázók adójogi elévülésig nyilvántartandó személyes adatait legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti. A vizsgahely a nyelvvizsga szervezése során keletkezett és helyben maradó, a vizsgaközpontnak nem továbbított dokumentumait az ECL Nyelvvizsga Belső Működési Rendjében meghatározott 3 évig széfben őrzi archiválva, majd ezt követően megsemmisíti.

Az adatkezelés kapcsán nem történik automatizált döntéshozatal illetve profilalkotás.

 

 

Részvétel LanguageCert nyelvvizsgán

Az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központja által akkreditált LanguageCert nyelvvizsgára történő jelentkezés során, valamint a vizsgáztatási folyamat során akkreditált vizsgahelyként intézményünk (Pedellus 2000 Bt.) a vizsgára jelentkezők illetve vizsgázók alábbi személyes adatait kezeli:

 • név, születési név
 • anyja neve,
 • neme,
 • állampolgársága,
 • születési hely és idő
 • értesítési/postázási cím,
 • telefonszám/mobiltelefonszám és e-mail cím,
 • személyi igazolvány száma
 • legmagasabb befejezett iskolai végzettsége
 • a felkészítő nyelvtanár neve (az összeférhetetlenség kizárása érdekében)
 • a 79/2006.(IV.5.) Korm. rendelet szerinti egyedi eljárás esetén szakértő által igazolt fogyatékosságról szóló szakvélemény, valamint a vizsgázó különleges körülmények iránti kérelme

Az adatkezelés célja a nyelvvizsgán történő részvétel. Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése és jogos érdek. A vizsgázó és a vizsgát szervező intézménynek egyaránt jogos érdeke a kapcsolattartáshoz megfelelő kommunikációs csatornák használata (e-mail, mobiltelefon stb.). Amennyiben a vizsgázó a fenti adatok megadását megtagadja, a nyelvvizsgán nem vehet részt.

A vizsgázók személyes adataihoz a vizsgahely részéről a vizsgát szervező vizsgatitkár, a pénzügyekkel megbízott munkavállaló, valamint a nyelvvizsga lebonyolításában résztvevő szóbeli vizsgáztatók, az írásos vizsgarészek lebonyolításában résztvevő teremfelügyelők, valamint a vizsgahely vezetője és szakmai vezetője férnek hozzá. A vizsgahely a vizsgázók személyes adatait a LanguageCert Vizsgaközpont részére továbbítja a nyelvvizsga szervezésének, lebonyolításának, a nyelvvizsga bizonyítvány kiállításának, valamint egyéb előírt jogszabályi kötelezettségei teljesítésének céljából.

A LanguageCert vizsgahely a vizsgázók adójogi elévülésig nyilvántartandó személyes adatait legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti. A vizsgahely a nyelvvizsga szervezése során keletkezett papíralapú dokumentumokat nem tárol, azokat maradéktalanul a vizsgaközpontnak továbbítja.

Az adatkezelés kapcsán nem történik automatizált döntéshozatal illetve profilalkotás.

 

Hatályos: 2018. május 25-től